STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 139/VP-NNTN 29/01/2019 Về việc truy cập và triển khai thực hiện Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
2 01/NĐ-CP 01/01/2019 Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
3 1011/CCKL-BVr 20/12/2018 V/v cung cấp số liệu về hoạt động bảo vệ phát triển rừng
4 03/2014/TT-BKHĐT 01/08/2017 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành
5 33/2013/TT-BLĐTB XH 01/08/2017 Thông tư 33/2013/TT-BLĐTB XH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
6 04/2007/TT-NHNN 01/08/2017 Thông tư 04/2007/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2004/TT-NHNN về tín dụng nội bộ hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành
7 2261/QĐ-TTg 01/08/2017 Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
8 384/QĐ-TTg 31/07/2017 Quyết định 384/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng , đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác do Thủ tướng chính phủ ban hành.
9 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
10 103/2014/NĐ-CP 01/08/2014 Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
11 110/2013/NĐ-CP 01/08/2013 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
12 94/2005/NĐ-CP 01/08/2005 Nghị định 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và HTX bị phá sản.
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?