Kiểm lâm Quảng Ngãi 45 năm hình thành và phát triển (21/5/1973 – 21/5/2018)

Đăng vào 29/06/2018

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức của lực lượng kiểm lâm đã có nhiều thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước qua từng thời kỳ. Ngày 11/9/1972 Chủ tịch Tôn Đức Thắng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký sắc lệnh số 14/LCT công bố Pháp lệnh Quy định về việc Bảo vệ rừng, do Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06/9/1972. Tại Điều 16, 17 Pháp lệnh quy định: “Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gọi là Kiểm lâm nhân dân”. Đến ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/CP Quy định hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Từ đó Lực lượng KL Việt Nam ra đời và phát triển qua 05 giai đoạn.

Giai đoạn 1: (Từ 1973 – 1979). Lực lượng Kiểm lâm nhân dân được tổ chức theo Nghị định số 101/CP, ngày 21/5/1973 của Hội đồng Chính phủ. Giai đoạn này lực lượng Kiểm lâm nhân dân được tổ chức thành hệ  thống nhất trong ngành Lâm nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện, đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp (Từ tháng 5/1973 đến tháng 7/1976) và Bộ Lâm nghiệp (từ tháng 7/1976 đến 1979). Về tổ chức, Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh; Hạt Kiểm lâm trực thuộc UB hành chính huyện.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/CP ngày 31/7/1976 về việc thành lập lực lượng Kiểm lâm ở Miền nam,  hầu hết Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Giai đoạn 2: (Từ 1980 – 5/1994). Lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo Nghị định số 368/NĐ-CP, ngày 08/10/1979 của Hội đồng Chính phủ, đây là giai đoạn tổ chức Kiểm lâm không thống nhất và không thành hệ thống từ Trung ương đến cấp huyện. Về tổ chức, Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm trực thuộc phòng Nông lâm nghiệp (Phòng Lâm nghiệp –KLND). Trong giai đoạn này lực lượng KL được điều chuyển 30-50% về các Lâm trường, Nông Lâm trường, Liên hiệp công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản ….

Giai đoạn 3: (Từ tháng 5/1994 đến tháng 10/2006). Lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 và quy định của Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ. Tên gọi của lực lượng Kiểm lâm nhân dân được đổi thành lực lượng Kiểm lâm. Về tổ chức, Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chi cục Kiểm lâm trực thuộc UBND tỉnh; Hạt KL trực thuộc Chi cục KL.

Giai đoạn 4: (Từ tháng 10/2006 đến 2016). Lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ. Về tổ chức, Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục lâm nghiệp. Chi cục KL trực thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT; Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Giai đoạn 5: Từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020; Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo đó các Chi cục Kiểm lâm hiện nay là đơn vị hợp nhất giữa Chi cục lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Và ngày 15/11/2017 Quốc hội mới thông qua Luật Lâm nghiệp thay thế Luật BV&PTR năm 2004 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến để trình Chính phủ thay đổi ban hành thay thế 4 Nghị định, đồng thời ban hành 7 thông tư để thay thế các vawb bản cho phù hợp với tinh thần Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019. Trong đó có Nghị định thay thế Nghị định 119 quy định về hệ thống tổ chức, quyền hạn của Kiểm lâm.

 Cùng với sự phát triển chung của lực lượng Kiểm lâm cả nước, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi được thành lập theo Nghị định số 132/CP ngày 31/7/1976 của Hội đồng Chính phủ. Tiền thân của lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi là phòng Quản lý, bảo vệ rừng, thuộc Ty Lâm nghiệp Quảng Ngãi được thành lập từ giữa năm 1975. Đến đầu năm 1976 theo chủ trương của Trung ương hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định sáp nhập lại thành tỉnh Nghĩa Bình, từ đó lực lượng Kiểm lâm hai tỉnh cũng sáp nhập lại thành Phòng Quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ty Lâm nghiệp Nghĩa Bình và từ đó Trạm Kiểm lâm các huyện được hình thành với biên chế mỗi trạm từ 08 đến 20 người để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đầu năm 1977, Chi cục Kiểm lâm Nghĩa Bình được thành lập, các Trạm Kiểm lâm đổi tên thành Hạt Kiểm lâm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghĩa Bình; đến tháng 7/1989 theo chủ trương của Trung ương, tỉnh Nghĩa Bình lại chia tách thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Theo đó Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi được thành lập và trực thuộc Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi với tổng biên chế toàn lực lượng là 65 người.

Đến tháng 4/1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm. Trên cơ sở đó ngày 25 tháng 11 năm 1994 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UB về việc chuyển giao Chi cục Kiểm lâm từ Sở Nông Lâm nghiệp về UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý toàn diện và được UBND tỉnh bổ sung thêm 17 biên chế, nâng tổng số biên chế lên 82 người và 18 hợp đồng lao động.

Tuy nhiên; công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng phức tạp đòi hỏi phải có một lực lượng đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ bảo vệ rừng trong khi biên chế Kiểm lâm vẫn còn thiếu so với nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tại Quyết định số 2490/QĐ-UB ngày 06/9/2002 UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án hợp đồng lao động đối với 40 viên chức để bố trí nhiệm vụ Kiểm lâm  địa bàn các xã miền núi của tỉnh và đến năm 2006 tổng số 38/40 HĐLĐ theo Quyết định số 2490/QĐ-UB được xét tuyển vào biên chế sự nghiệp.

Đến năm 2007, cơ cấu tổ chức lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi thực hiện theo Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm và Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của liên Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương. Ngày 06/01/2007 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng Chi cục Kiểm lâm từ UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi trực tiếp quản lý và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 sau đó thay thế bằng Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009. Mặt khác, từ năm 2007 được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nội vụ và đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bổ sung thêm 05 biên chế hành chính và 58 biên chế sự nghiệp; nâng tổng số biên chế được giao từ 102 lên 198 biên chế, trong đó biên chế hành chính 87, biên chế sự nghiệp 90 và 15 HĐLĐ làm nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, bảo vệ cơ quan theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2016, Thực hiện Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc hợp nhất Chi cục lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi và ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Về tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi gồm 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Phòng Tổ chức, tuyên truyền và XDLL;

        - Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN;

        - Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;

        - Phòng Thanh tra, pháp chế;

        - Phòng Hành chính, tổng hợp;

        - 12 Hạt Kiểm lâm huyện và 01 Đội KLCĐ&PCCCR.

Biên chế được giao là 192 người. Trong đó: Công chức 97 biên chế; Viên chức 95 biên chế và 17 HĐĐ theo Nghị định số 68/CP.

Về Chi bộ có Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở chia làm 5 tổ Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị, hiện có 31 đảng viên.

Về tổ chức Công đoàn. Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm trước đây trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, đến năm 2006 chuyển về trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT. Đến tháng 7 /2017 chuyển về trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh do giải thể công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Công đoàn cơ sở hiện có 13 Tổ công đoàn trực thuộc  (12 Tổ công đoàn Hạt, 1 Tổ Công đoàn VP Chi cục ) với trên 185 đoàn viên.

Có Chi đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Sở, là bộ phận xung kích trong các phong trào thể thao, văn nghệ và các hoạt động bề nổi khác, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Chi cục Kiểm lâm

Về trình độ: Thạc sỹ: 09 người, chiếm tỷ lệ 0,5%; Đại học 106 người, chiếm tỷ lệ 60%; Cao đẳng  11 người, chiếm tỷ lệ 0,6%; Trung cấp 53 người,  chiếm tỷ lệ  30%; còn lại sơ cấp  01 người chiếm 0,05%.

Kiểm lâm viên chính có 7 người, còn lại là Kiểm lâm viên và Kiểm lâm viên trung cấp.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng:

Những năm trước đây do yêu cầu phát triển kinh tế, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, nhận thức xã hội chưa đầy đủ về tác dụng vốn  rừng trong việc phòng hộ; bảo vệ môi trường sinh thái; điều hòa khí hậu, là nguồn sinh thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; đặc biệt là nước sinh hoạt cho con người nên công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, xem nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là của Kiểm lâm, rừng chưa có chủ thực sự để quản lý và chịu trách nhiệm; tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, khai thác lâm sản không đúng quy hoạch, quy trình thiết kế kỹ thuật.

Mặc dù vậy, theo từng giai đoạn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có những khó khăn và phức tạp. Tình hình phá rừng làm rẫy để lấy đất trồng các loại cây nguyên liệu như mía, mỳ, keo có lúc gay gắt và diễn biến hết sức phức tạp đã làm cho diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, chất lượng rừng ngày càng suy giảm. Công tác trồng rừng sản xuất được nhân dân và các thành phần kinh tế quan tâm đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo việc làm cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nhất là các huyện miền núi nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ rừng. Tuy nhiên, công tác phát triển rừng phòng hộ mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nhưng hiệu quả đem lại chưa như mong muốn, rừng trồng phòng hộ các dự án tỉ lệ thành rừng không cao.

Theo thống kê, kết quả từ năm 1989 đến nay, lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 12.747 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Bình quân mỗi năm phát hiện 440 vụ vi phạm. Trong đó xử lý vi phạm hành chính 12.612 vụ, xử lý hình sự 208 vụ. Lâm sản tịch thu sung quỹ nhà nước  trên 9.111 m3 gỗ các loại và nhiều phương tiện vi phạm khác. Tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách trên 50 tỷ đồng.

Mặc khác, những năm gần đây diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh phát triển rất mạnh, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho người dân tham gia trồng rừng. Theo thống kê số liệu do Cục Hải quan cung cấp năm 2017, cả tỉnh xuất qua cảng Quảng Ngãi khoảng 1,7 triệu tấn dăm tương đương 3, 9  triệu tấn nguyên liệu keo rừng trồng, nhưng chủ yếu khai thác dưới 5 năm tuổi, chất lượng gỗ không cao, chưa có sản phẩm chế biến gỗ sau dăm hoặc chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

Giai đoạn trước 2016 giá nguyên liệu keo tăng cao đã kích thích việc phá rừng lấy đất trồng keo cũng đã tạo áp lực rất lớn đến diện tích rừng hiện có nhất là diện tích do các Ban quản lý đang quản lý.

Nhưng từ 2016 trở lại đây giá keo liên tục giảm cũng đã ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng keo, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các nhà máy dăm (đã đóng cửa 4/26 nhà máy). Yêu cầu đặt ra cho ngành lâm nghiệp trong đó có lực lượng Kiểm lâm là đảm bảo giá keo nguyên liệu và có sự liên kết giữa các nhà máy thông qua hình thức hỗ trợ và mua sản phẩm của người trồng rừng làm sao để chuyển nâng dần thời gian khai thác lên 5- 6-7 năm hoặc cao hơn nữa để nâng cao giá trị rừng trồng đem lại lợi nhuận cho các bên và góp phần bảo vệ và sử dụng rừng một cách bền vững.

3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước:

Cùng với việc xây dựng và trưởng thành của lực lượng Kiểm lâm cả nước nói chung, lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi cũng rất tự hào trong công tác xây dựng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và phương tiện, dụng cụ chuyên ngành của lực lượng Kiểm lâm như xây dựng trụ sở làm việc mới của Chi cục Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, xây dựng mới các Hạt Kiểm lâm Ba Tơ, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long. Các Trạm Kiểm  lâm địa bàn Phổ Phong  (Đức Phổ), Ba Vì ( Ba Tơ), Trà Trung (Tây Trà), Sơn Nham (Sơn Hà).  Năm 2018 đang tiến hành các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc các Hạt Kiểm lâm Sơn Tây, Bình Sơn, Mộ Đức từ nguồn kinh phí dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra từ nguồn kinh phí Dự án Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm đã mua mới 07 chiếc xe ô tô mới (6 xe bán tải, 1 xe 7 chỗ), nhiều trang thiết bị, dụng cụ chuyên ngành PCCCR như máy bơm cao áp, máy tính, GPS, máy cưa, máy cắt cỏ… Giai đoạn từ nay đến năm 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng các Trạm bảo vệ rừng, phương tiện, dụng cụ PCCCR khác.

 Bên cạnh đó lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhà. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Công đoàn được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,  cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh. Bằng khen cảu Công đoàn ngành Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Chi bộ nhiều năm liền là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Dự kiến trong năm 2018 đề nghị tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Chi cục Kiểm lâm.

Tóm lại; trong những năm qua cùng với sự nổ lực của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi vượt qua mọi khó khăn, thử thách làm hết sức mình vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng; cùng các cấp các ngành trong tỉnh giữ gìn tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã có rừng; nâng cao độ che phủ của rừng từ 33,8% năm 2006 tăng lên 50,36% năm 2017 (đứng thứ 20/63 tỉnh thành). Đạt được kết quả trên trước hết là nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm lãnh đạo của Cục Kiểm lâm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự hỗ trợ của các Sở, ngành, UBND các cấp cùng với sự  nỗ lực, phấn đấu không ngại khó khăn gian khổ của lực lượng Kiểm lâm đã trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và  chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phân xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Đạt được thành tựu trên, có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cha, anh đi trước cho sự nghiệp bảo vệ rừng, phát triển rừng; sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thường trực Đảng uỷ Sở, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp và hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan. Để phát huy truyền thống của ngành, Lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, lãnh đạo và phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của lực lượng Kiểm lâm giữ vững vốn rừng hiện có và ngày càng nâng cao độ che phủ của rừng một cách bền vững đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đã đề ra.