Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Đăng vào 10/05/2019

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019 thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Để việc triển khai, thực hiện trong thời gian tới được đảm bảo; Chi cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu; triển khai thực hiện; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, đạt chất lượng và có hiệu quả nội dung Nghị định đến toàn thể công chức, viên chức Kiểm lâm.