QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Đăng vào 10/01/2018

      Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 
      Theo đó, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.
     Về nguyên tắc khen thưởng, Nghị định quy định phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
     Nghị định cũng quy định mức tiền thưởng thay đổi so với quy định cũ như: Danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (Trước đây là 24,5 lần), Danh hiệu “Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (Trước đây là 15,5 lần), hình thức khen thưởng “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân được thưởng 3,5 lần lương cơ sở (Trước đây là 1,5 lần).
      Nghị định số 91/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2017, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014.
                        

HÀ NGUYỄN

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?