Hợp nhất Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm để thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 06/04/2018
Nội dung toàn văn Quyết định số 118/QĐ-UBND hợp nhất Chi cục Lâm nghiệp Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CHI CỤC LÂM NGHIỆP VÀ CHI CỤC KIỂM LÂM ĐỂ THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3157/SNNPTNT ngày 25/12/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 264/SNV ngày 22/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất nguyên trạng Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hợp nhất nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, tài chính, tài sản v.v... của hai Chi cục, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, căn cứ Quyết định này và các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan, trình UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

Tin và ảnh: Minh Thư - Việt Tuấn
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?