Khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Kiểm lâm và chủ rừng

Đăng vào 26/12/2018

Sáng ngày 24/12/2018, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Kiểm lâm và chủ rừng. Tham gia lớp tập huấn đợt này có 50  thành viên là Kiểm lâm địa bàn các huyện, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng nhóm II và các công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

 Nội dung phổ biến Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, theo đó luật sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho chủ rừng và những người bảo vệ rừng trên. Hiện tại, địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực tuyên truyền, tập huấn về thực thi Luật Lâm nghiệp để nhanh chóng áp dụng vào thực tế, góp phần bảo vệ rừng bền vững.

Cụ thể, mục đích xây dựng Luật Lâm nghiệp mới là: Thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lâm nghiệp. Ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Luật Lâm nghiệp mới góp phần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng. Thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định tại Điều 53, Hiến pháp năm 2013, đồng bộ với các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ rừng, của cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; thu hút các nguồn lực phát triển lâm nghiệp bền vững.

Luật đã thể chế hóa chế định sở hữu rừng (Điều 7) theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Luật quy định rõ chính sách phát triển lâm sản theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu, quản lý rừng bền vững. Tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới và giải pháp tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị gia tăng. Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong chế biến lâm sản. Nhà nước xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Chính sách phát triển thị trường lâm sản theo hướng tổ chức, cá nhân hợp tác, liên kết, thu mua, tiêu thụ lâm sản được cung cấp tín dụng ưu đãi. Nhà nước hỗ trợ hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, cung cấp thông tin thị trường lâm sản trong nước và quốc tế.

 

 

Kết quả hình ảnh cho hinh anh lop tap huan rung

 

Theo đó, rừng được quản lý bền vững về diện tích và chất lượng, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân hoạt động lâm nghiệp. Bảo đảm tổ chức liên kết theo chuỗi từ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản để nâng cao giá trị rừng. Bảo đảm công khai, minh bạch, sự tham gia của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan trong hoạt động lâm nghiệp.

Việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, diện tích rừng hiện có của địa phương. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt. Không giao, cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp.

Đối với việc đóng và mở cửa rừng tự nhiên, Luật quy định rõ phải bảo đảm nguyên tắc quản lý rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Bảo đảm công khai và minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan khi thực hiện đóng, mở cửa rừng tự nhiên.

 

Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật gồm có 12 chương, 108 điều, điểm mới của Luật Lâm nghiệp mới là: Luật Lâm nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng liên kết theo chuỗi các hoạt động lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản (Điều 1). Thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng (Khoản 1, Điều 2). Đây là một trong những điểm mới quan trọng nhất, có liên quan đến toàn bộ nội dung cũng như cấu trúc của luật.

 

 


Bùi Vy Khánh CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?