Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác theo dõi diễn biến rừng của các Hạt Kiểm lâm

Đăng vào 01/11/2018

Thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; Công văn số 552/KL-QLR ngày 05/9/2018 của Cục Kiểm lâm về việc thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm 2018;

Để đảm bảo tiến độ báo cáo công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2018 đúng quy định, số liệu hiện trạng phù hợp với thực địa và đồng bộ giữa các cấp. Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tại các Hạt Kiểm lâm về tình hình thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2018. Trong đó, kiểm tra việc tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện, quản lý, lưu trữ hồ sơ số liệu, bản đồ, sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng, kiểm tra thực địa ngẫu nhiên một số lô cập nhật diễn biến theo các nguyên nhân,… Kết quả kiểm tra, các đơn vị đã triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng đúng quy định, đạt yêu cầu, tuy vẫn còn một số lỗi nhưng cơ bản việc theo dõi cập nhật diễn biến rừng trùng khớp giữa bản đồ và thực địa. Đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc để các đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác theo dõi diễn biến rừng của các chủ rừng nhóm II và UBND cấp xã trước khi cập nhật vào phần mềm FRMS phiên bản 3.0.

 

Kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2018 của các đơn vị dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2018, được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, tổng hợp cho toàn tỉnh, thống nhất đồng bộ trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

 

 

Phan Ngà CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?