Tổng quan

Đăng vào 27/12/2018

I. Tên cơ quan: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 173 Ngô Sỹ Liên - thành phố Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02553.823541

II. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm:

1. Ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng
Di động: 0834234275
Địa chỉ mail: ndai-snn@quangngai.gov.vn
 
2. Ông Trần Kim Ngọc – Phó Chi cục trưởng
Di động: 0913428665
Địa chỉ mail: tkngoc-snn@quangngai.gov.vn
 
3. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và XDLL;
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN;
- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;
- Phòng Thanh tra, pháp chế;
- Phòng Hành chính, tổng hợp;
- 12 Hạt Kiểm lâm huyện và 01 Đội KLCĐ&PCCCR.
 
BBT
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?