Tổng quan

Đăng vào 27/12/2018

I. Tên cơ quan: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 173 Ngô Sỹ Liên - thành phố Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02553.823541

II. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm:

1. Ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng
Di động: 0834234275
Địa chỉ mail: ndai-snn@quangngai.gov.vn
 
2. Ông Trần Kim Ngọc – Phó Chi cục trưởng
Di động: 0913428665
Địa chỉ mail: tkngoc-snn@quangngai.gov.vn
 
3. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và XDLL;
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN;
- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;
- Phòng Thanh tra, pháp chế;
- Phòng Hành chính, tổng hợp;
- 12 Hạt Kiểm lâm huyện và 01 Đội KLCĐ&PCCCR.
 
BBT
Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?