Tổng quan

Đăng vào 27/12/2018

I. Tên cơ quan: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 173 Ngô Sỹ Liên - thành phố Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02553.823541

II. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm:

1. Ông Phạm Duy Hưng – Chi cục trưởng

Di động: 0989391325

Địa chỉ mail: pdhung-snn@quangngai.gov.vn

2. Ông Ngô Vĩnh Phong – Phó Chi cục trưởng

Di động: 0987003061

Địa chỉ mail: nvphong-snn@quangngai.gov.vn

3. Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Chi cục trưởng

Di động: 

Địa chỉ mail: nkngoc-snn@quangngai.gov.vn

4. Các đơn vị trực thuộc:

- Phòng Tổ chức, Hành chính và XDLL;
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN;
- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;
- Phòng Thanh tra, pháp chế và Tuyên truyền;
- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR;
- 11 Hạt Kiểm lâm trực thuộc.
 
 
BBT
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?