TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ LUẬT LÂM NGHIỆP

Đăng vào 26/11/2018

Thực hiện Công văn số 7309/UBND-NNTN ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 28/12/2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện triển khai Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 với 7 Chương, có 92 Điều trong đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, bao gồm:

- Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.

- Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng.

- Phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

- Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

- Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Áp dụng cho các đối tượng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Phi – CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?