Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Đăng vào 10/05/2019

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019 thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Để việc triển khai, thực hiện trong thời gian tới được đảm bảo; Chi cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu; triển khai thực hiện; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, đạt chất lượng và có hiệu quả nội dung Nghị định đến toàn thể công chức, viên chức Kiểm lâm.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?