Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp cho Hợp đồng Bảo vệ rừng và PCCCR 6 tháng mùa khô

Đăng vào 13/05/2019

Ngày 10/5/2018, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Đại - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp cho Hợp đồng Bảo vệ rừng và PCCCR 6 tháng mùa khô; tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, đại diện Lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm và 123 Hợp đồng Bảo vệ rừng và PCCCR 6 tháng mùa khô.

Hội nghị đã đánh giá việc xét chọn người lao động Hợp đồng bảo vệ rừng 06 tháng mùa khô (sau đây gọi tắt là Hợp đồng BVR) được thực hiện từ năm 2014 để giúp cho UBND các xã thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR tại địa phương theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng số xã, phường, thị trấn thực hiện hợp đồng bảo vệ rừng 06 tháng mùa khô là 123 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng.

Nhìn chung qua 5 năm triển khai thực hiện, tinh thần, trách nhiệm của người lao động ngày càng được nâng cao, thành thạo công việc và chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR, phát huy được vai trò, trách nhiệm, trợ giúp hiệu quả cho UBND cấp xã trong công tác BVR và PCCCR tại địa phương. Cụ thể:

- Đã tham gia phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, công chức xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR; hướng dẫn người dân cách sử dụng lửa trong sản xuất nông nghiệp gần rừng, đốt rẫy, đốt thực bì sau khai thác rừng trồng; cùng với Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã thành lập tổ, đội PCCCR theo nhóm hộ liền kề.

- Thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng và PCCCR, phát hiện và báo tin kịp thời cho Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã ngăn chặn các hành vi phá rừng, cháy rừng, săn, bắt động vật rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

- Hầu hết các vụ cháy rừng đều được các Hợp đồng bảo vệ rừng phát hiện sớm và thông báo, phối hợp chủ rừng, các nhóm hộ liền kề, lực lượng chữa cháy rừng cơ sở, chính quyền địa phương chữa cháy kịp thời bằng thủ công, không phải huy động lực lượng chữa cháy của huyện, tỉnh.

Đối với UBND các xã trong vùng trọng điểm cháy rừng:Đã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR, thanh toán tiền phụ cấp và thực hiện chế độ BHXH cho người được hợp đồng theo đúng khoản 3, Điều 7 của Quy chế. Qua đó, đã tạo động lực cho người được ký hợp đồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND cấp xã theo dõi, nắm bắt tình hình công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở được nhanh hơn.

Đối với Hạt Kiểm lâm các huyện: Đã hướng dẫn UBND cấp xã xét chọn, ký hợp đồng bảo vệ rừng; tập huấn cấp giấy xác nhận hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đối với người được hợp đồng.

Những tồn tại, bất cập:

Đối với hợp đồng bảo vệ rừng 06 tháng mùa khô:

- Một số trường hợp đã từng hợp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín tại địa phương, am hiểu địa bàn, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ nhưng không đủ điều kiện ký hợp đồng bảo vệ rừng do vướng mắc về độ tuổi theo quy định (chỉ chọn người có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi).

- Một số nhân sự được ký hợp đồng nhưng chưa tận tâm với công việc, chưa phát hiện, báo tin kịp thời cho UBND xã, Kiểm lâm địa bàn các vu cháy rừng, xâm hại rừng. Nguyên nhân, do hợp đồng bảo vệ rừng mang tính thời vụ, không liên tục (06 tháng/năm) và tiền phụ cấp còn rất thấp so với ngày công lao động tại địa phương.

- Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ rừng, PCCCR của Hợp đồng bảo vệ rừng 06 tháng mùa khô có nơi còn hạn chế, mặc dù đã được tập huấn nhưng chưa thành thạo, chưa thực sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, còn trông chờ vào sự chỉ đạo, đôn đốc của UBND xã, của Kiểm lâm địa bàn. Nguyên nhân, do một số Hợp đồng hiện tại đang kiêm nhiệm công tác ở các Hội, Đoàn thể của địa phương nên có lúc, có nơi chưa kịp thời phối hợp, chưa thành thạo trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Đối với các Hạt Kiểm lâm trực thuộc:

Hàng năm, chưa chủ động tham mưu UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả triển khai thực hiện công tác Hợp đồng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định để theo dõi.

Hiện nay, Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019, theo đó một số nội dung của Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định hiện hành. Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của UBND cấp huyện về hiệu quả, tính cần thiết của việc thực hiện chế độ HĐ BVR 06 tháng mùa khô xem xét, trình cấp thẩm quyền có nên tiếp tục duy trì HĐ BVR 06 tháng mùa khô hay không.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến:

- HĐ BR 06 tháng mùa khô: Tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt là vai trò báo tin kịp thời cho UBND xã, Kiểm lâm địa bàn về tình hình cháy rừng, xâm hại rừng trên địa bàn xã; thực hiện ghi chép đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở nghiệm thu kết quả thực hiện, thanh quyết toán tiền công và các chế độ khác theo đúng quy định

- Hạt Kiểm lâm: Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐ BVR 06 tháng mùa khô, phối hợp với UBND cấp xã đánh giá kết quả thực hiện, chỉ duy trì ký hợp đồng với người lao động có tinh thần, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; thực hiện thanh quyết toán tiền công và các chế độ khác theo đúng quy định.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?