Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tính trung thực và trách nhiệm”

Đăng vào 03/06/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về tính trung thực và trách nhiệm mà Đảng ta đã vận dụng qua các thời kỳ cách mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo thực hiện quản lý nhà nước theo cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, làm suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, công chức, viên chức Kiểm lâm Quảng Ngãi nói riêng, tất cả đảng viên, công chức, viên chức nhà nước nói chung.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính trung thực thể hiện:

- Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo cơ quan giao phó;

- Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai, nói bậy, nói ẩu, bôi nhọ lãnh đạo, đồng chí trong cơ quan. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên, quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, "không nói một đàng, làm một nẻo";

- Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được "hứa mà không làm". Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh "Nói ít, bắt đầu bằng hành động"; "tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước". Cán bộ, đảng viên "cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật thà nhúng tay vào việc";

- Luôn kiểm tra, đánh giá Nghị quyết của Chi bộ và kế hoạch của đơn vị đã thực thi như thế nào; thực hiện đến nơi đến chốn những Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra;

- Luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi tập thể và kiên quyết dựa vào tập thể để sửa chữa khuyết điểm;

- Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi cư trú; tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân, gia đình cư trú.

Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về trách nhiệm thể hiện:

- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của Chi bộ, cơ quan. Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ. Tự ý thức về các công việc phải làm, "nhận rõ phải, trái, đúng sai", tự mình xác định việc cần làm. Có trách nhiệm với bản thân, với công việc được giao. Tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm;

- Phải sâu sát, gần gũi quần chúng, chăm lo giúp đỡ quần chúng về mọi mặt; Biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với tập thể, giải thích trước tập thể... Đưa mọi vấn đề ra Cấp ủy, tập thể thảo luận và tìm cách giải quyết;

- Luôn nêu gương trước quần chúng về mọi mặt, trong phong trào luôn tiên phong, gương mẫu làm trước, tiến trước để quần chúng noi theo;

- Luôn kính yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, không có thái độ quan liêu, không hách dịch, nhũng nhiễu quần chúng. Xác định được mục đích "vào Đảng để làm đầy tớ cho Nhân dân... Lãnh đạo là làm đầy tớ Nhân dân và phải làm cho tốt";

- Luôn luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hoá, các đoàn thể vững mạnh;

- Chăm lo xây dựng gia đình, tạo dựng gia đình hạnh phúc... Giáo dục các thành viên trong gia đình về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và của toàn dân tộc.

Từ cơ sở lý luận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “tính trung thực và trách nhiệm”, mỗi công chức, viên chức Kiểm lâm Quảng Ngãi cần thực hiện tốt một số nội dung, như sau:

Một là, phải trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi, sự phát triển của công cuộc đổi mới vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động của cơ quan Kiểm lâm là tuân theo pháp luật, thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Công chức, viên chức Kiểm lâm  chỉ có thể thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật định khi có niềm tin và sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với nghề nghiệp của chính mình đã lựa chọn;

Hai là, phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kỷ luật của ngành; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan. Cụ thể, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Quyết định số 56/QĐ-CCKL ngày 3/7/2015 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Kiểm lâm Quảng Ngãi. Quyền hạn của cơ quan Kiểm lâm có hạn, trách nhiệm thì vô hạn, nặng nề, do vậy công chức, viên chức Kiểm lâm phải nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, bền bỉ phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Ba là, công chức, viên chức Kiểm lâm phải yêu ngành, yêu nghề, luôn trung thực, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công chức, viên chức Kiểm lâm có yêu ngành, yêu nghề, yêu rừng thì mới dồn tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình cho công việc được giao và tìm mọi cách để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó, do điều kiện hoạt động của Kiểm lâm mang tính đặc thù, khó khăn; thường xuyên đối mặt với các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; vụ việc xảy ra vào các ngày lễ, ban đêm, vùng sâu, vùng xa dân cư … đòi hỏi công chức, viên chức Kiểm lâm phải kiên định, không ngại khó, ngại khổ, đặc trách nhiệm lên hàng đầu mới hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Bốn là, công chức, viên chức Kiểm lâm phải có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại tài nguyên rừng; không tiếp tay, bao che cho những đối tượng phá rừng, buôn lậu lâm sản; kiên quyết không để cám dỗ, mua chuộc bởi tiền tài, vật chất và những lợi ích thấp hèn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Phối hợp với các các cấp, các ngành tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 751/KH-CCKL ngày 28/9/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 402/QĐ-SNNPTNT ngày 02/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 21/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Năm là, công chức, viên chức Kiểm lâm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, khiêm tốn trong thực thi nhiệm vụ được giao. Phải hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức đã được quy định trong các văn bản pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Kiểm lâm quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Thực hiện đúng và đầy đủ Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp (02 Nghị định và 07 Thông tư), các văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, công chức, viên chức Kiểm lâm phải tận tuỵ với công việc được giao, khiêm tốn trong cuộc sống đời thường, phải tự đánh giá đúng bản thân, không tự mãn, tự kiêu, phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

Sáu là, công chức, viên chức Kiểm lâm phải gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, đoàn kết, thân ái, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, thương yêu nhân dân. Có thái độ văn minh, lịch sự, không gây phiền hà, sách nhiễu người khác; đề cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy mới được người dân tin yêu và giúp đỡ trong thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.

Tóm lại, trong giai đoạn cách mạng hiện nay Đảng ta đã và đang triển khai thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";  nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, mỗi đảng viên, công chức, viên chức Kiểm lâm Quảng Ngãi phải gương mẫu, thực hiện về “tính trung thực và trách nhiệm”, góp phần tích cực, thiết thực xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự phát huy vai trò lãnh đạo tiên phong, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp./.

                                      

                                                                 

 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?