Triển khai thi hành có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Đăng vào 05/06/2019

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 383/CCKL-TTPC ngày 29/5/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đồng thời rà soát, chỉ đạo xây dựng lại Kế hoạch đã ban hành từ đầu năm để triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản có liên quan trong lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Gắn trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm chất lượng; còn công chức, viên chức lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, xây dựng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Thùy Trang - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?