Hiệu quả công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Đăng vào 27/06/2019

Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách quan trọng nhằm bảo vệ và không ngừng phát triển tài nguyên rừng. Đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo từ nghề trồng rừng kinh tế. Trong đó có công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
    Năm 2016, UBND huyện Ba Tơ đã ban hành Quyết định giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích 9.225,92 ha/16 xã, thị trấn/126 hộ gia đình và cộng đồng dân cư (88 hộ gia đình, 38 cộng đồng dân cư). Diện tích rừng được giao chủ yếu là rừng nghèo kiệt và rừng có trữ lượng thấp. Từ khi được giao rừng đến nay, tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy giảm đi đáng kể, một số các hộ gia đình và cộng đồng dân cư áp dụng các biện pháp lâm sinh để cải tạo rừng trên những diện tích được giao, đầu tư trồng cây Mây nước dưới tán rừng tự nhiên; từng bước nâng cao chất lượng rừng và tính đa dạng về sinh học. Ngoài nhận được tiền hỗ trợ bảo vệ rừng 400.000 đồng/ha/năm theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ, việc thu hoạch các loại lâm sản ngoài gỗ như Mây nước, mật ong, … đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể. 
 
Hoạt động kiểm tra rừng của Cộng đồng dân cư thôn Nước Đang, xã Ba Bích

   Dự kiến đến hết tháng 6/2019, huyện Ba Tơ sẽ hoàn thành công tác giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Phương án giao rừng bổ sung) với diện tích 988,62 ha/07 xã/23 Quyết định giao cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư (04 hộ gia đình, 19 cộng đồng dân cư).
    Công tác giao đất, giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng cũng như độ che phủ của rừng, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, dân nghèo tại chỗ. Trong thời gian đến, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách và hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ đối với các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng; đồng thời, huy động các nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng; nhân rộng mô hình Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng để thực hiện mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm bảo vệ và phát triển rừng, sống được bằng nghề rừng.
 

Phạm Quốc Thịnh - HKL Ba Tơ

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?