Họp thẩm định Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long.

Đăng vào 17/09/2019

        Ngày 16/9/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm định Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long. Tham dự cuộc họp có: đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Chủ trì), Đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và BQL dự án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long, Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch giao rừng huyện Minh Long.

        Qua báo cáo tóm tắt những nội dung chưa phù hợp về kế hoạch giao rừng của huyện, ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Chi cục Kiểm lâm có ý kiến như sau:

       - Đề nghị UBND huyện Minh Long chỉnh sửa giai đoạn thực hiện (2019-2020) để đảm bảo thống nhất với nguồn kinh phí thực hiện như ý kiến của Sở Tài Chính.

      - Xác định rõ đối tượng giao là cộng đồng dân cư và bổ sung mục đánh giá hiệu quả của kế hoạch giao rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

     - Rà soát biểu tổng hợp để chỉnh sửa cho thống nhất đúng quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự toán kinh phí: Rà soát lại hạn mức giao rừng (không quá 5ha, trên 5 ha đến 10 ha,..) tương ứng theo bảng 1, Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp Giấy CNQSD đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng.

     - Bổ sung các tài liệu liên quan bổ sung vào Hồ sơ Kế hoạch giao rừng: Văn bản đề nghị giao rừng của cộng đồng, tổng hợp nhu cầu giao rừng cấp xã, cấp huyện…, Kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2019, 2020 theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

(Giao rừng ngoài thực địa)

        Đề nghị UBND huyện Minh Long nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long gửi về Chi cục Kiểm lâm để kiểm tra, báo cáo thẩm định, đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt ./.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?