Triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng vào 05/12/2019

          Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn 6447/UBND-NNTN ngày 26/11/2019 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức thu hồi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các bên sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh còn chậm nộp, không nộp tiền DVMTR và yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện việc nộp tiền DVBVR theo quy định. 


     

         Tổ chức triển khai việc xử phạt hành chính theo đúng quy định tại Điều 9, 25, 26, 27, 28 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính    phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình chậm nộp, không nộp DVMTR.
          Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị đã ký 17 hợp đồng hợp đồng ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh trực tiếp ký hợp đồng 11 hợp đồng, Quỹ Việt Nam trực tiếp ký 06 hợp đồng), trong đó 11 hợp đồng ủy thảo với các đơn vị sản xuất thủy điện, 07 hợp đồng ủy thác các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, với tổng số tiền thu được trên 30 tỷ đồng.
 

          Từ nguồn kinh phí trên, hàng năm thực hiện chỉ trả cho trên 17.000 ha rừng, chiếm khoảng 20,8% tổng diện tích rừng được giao khoán toàn tỉnh (diện tích đủ điều kiện chỉ trả).
     Việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR trong thời gian qua đã đem lại những tác động tích cực, tạo cơ chế tài chính mới để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR trả cho bên cung ứng DVMTR, từng bước cải thiện thu nhập cho những đối tượng trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng bằng kết quả lao động của chính họ, tạo niềm tin, động lực để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững./.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?