Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Lâm nghiệp

Đăng vào 23/04/2021

        Ngày 15/4/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp

           Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm; lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Ba Tơ, Ba Tô và Trung lâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp về các nội dung liên quan đến tình hình công tác phòng cháy chữa cháy rừng và công tác bảo vệ, phát triển rừng, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

         Đồng chí Trần Phước Hiền, PCT UBND tỉnh kết luận cuộc họp

          Đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các Sở ngành, địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp ý xây dựng để Chi cục Kiểm lâm hoạt động tốt hơn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trong thời gian tới. Hiện nay, lực lượng Kiểm lâm tương đối mỏng so với diện tích rừng quản lý, trên địa bàn tỉnh có 05 huyện miền núi, 01 huyện hải đảo nên công tác bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế, việc bố trí kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ rừng, PCCCR chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã thể hiện rõ sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhìn nhận chung công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR trong thời gian qua vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, như sau:

       - Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quản lý chủ rừng chưa phát huy hiệu quả thiết thực, người dân chưa thấy được lợi ích từ rừng, chủ rừng chưa phát triển kinh tế được từ rừng nên vẫn còn tình trạng rừng bị chặt phá, xâm lấn;

        - Công tác giao đất giao rừng còn bất cập, chưa rõ ràng về điều kiện, quyền lợi khi giao, sự phối hợp giữa ngành tài nguyên và nông nghiệp trong quản lý rừng, đất rừng còn chưa chặt chẽ, thiếu tính nhất quán dẫn đến tình trạng rừng tuy có chủ nhưng vẫn còn bị 2 xâm hại, xâm lấn, chuyển nhượng;

        - Công tác bảo vệ rừng, PCCCR còn bất cập, lỏng lẻo, một số địa phương còn phó mặc cho lực lượng Kiểm lâm, lãnh đạo các địa phương chưa thực sự phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR trên địa bàn quản lý;

         - Công tác giao khoán cho người dân bảo vệ rừng còn bất cập về phương thức triển khai thực hiện, hiệu quả bảo vệ rừng chưa cao; một số địa phương, ngành chưa thực hiện đúng cam kết với người dân về chi trả tiền hỗ trợ dẫn đến hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng chưa thuyết phục;

          - Hiện nay, Chính phủ, các Bộ ngành đã ban hành các chủ trương, chính sách mới về phát triển ngành lâm nghiệp nhưng địa phương, ngành chưa kịp thời để chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện;

          - Bộ máy tổ chức biên chế lực lượng Kiểm lâm, một số trụ sở làm việc chưa phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ được giao, còn số lượng lớn biên chế sự nghiệp trong đơn vị hành chính, dẫn đến bất cập trong quá trình thực thi công vụ;

        - Diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển bị ảnh hưởng ngã đỗ sau bão số 9 năm 2020 nhưng việc tham mưu tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả còn rất chậm trễ, chưa kịp thời, chưa chủ động tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ;

       - Quy hoạch 03 loại rừng ở các địa phương chất lượng thấp, một số nơi chưa sát với thực tế, gây khó khăn cho công tác quản lý ở địa phương và các ngành liên quan.

         Để giải quyết những khó khăn, bất cập trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

       1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         a) Khẩn trương chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh gắn với đề án vị trí việc làm theo quy định, xác định những vấn đề bất cập về biên chế trong thực thi công vụ. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất lãnh đạo tỉnh đăng ký làm việc với Bộ Nội vụ để được giải quyết.

        b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ rừng rà soát, hoàn chỉnh cơ cấu diện tích 03 loại rừng, đảm bảo phù hợp với thực tế, nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia, làm cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát.

        c) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, chú trọng trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại, phù hợp để hỗ trợ thực thi nhiệm vụ ngoài thực địa như thiết bị Flycam phục vụ tuần tra bảo vệ rừng, chữa cháy rừng, công nghệ thông tin số hóa dữ liệu hiện trạng rừng, quy hoạch 03 loại rừng...

         d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ 3 rừng rà soát diện tích đất trống quy hoạch lâm nghiệp, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực, kể cả nguồn xã hội hóa để triển khai công tác trồng rừng, phục hồi, phát triển rừng;

         đ) Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở các Chương trình, Đề án của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đã ban hành; chú trọng trồng rừng, phục hồi, phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng ven biển và hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên rừng, PCCCR; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

        e) Chủ trì, phối hợp với các địa phương, Sở Tài chính và đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc xử lý các khoản nợ tiền giao khoán bảo vệ rừng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Hoàn thành trước ngày 15/5/2021. f) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay. Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

            2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

          a) Chủ trì tổ chức các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR rừng trên địa bàn quản lý, đặc biệt trong việc huy động các lực lượng, các tổ chức đoàn thể, phương tiện, thiết bị tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai công tác này, không phó mặc cho lực lượng Kiểm lâm chủ trì, thực hiện đơn lẻ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

         b) Triển khai công tác quản lý chặt chẽ các chủ rừng, thực hiện việc khai báo khi vào rừng trong các đợt cao điểm mùa nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng.

       c) Chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm sở tại Flycam, dụng cụ, thiết bị hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý và một số nhiệm vụ khác của địa phương.

       d) Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, sắp xếp cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc của các đơn vị trên địa bàn, xem xét điều chỉnh, bố trí trụ sở làm việc cho Hạt Kiểm lâm có nhu cầu để đảm bảo điều kiện làm việc cần thiết.

          3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

         Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND tỉnh xem xét để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

          4. Sở Tài chính:

         a) Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng, giao khoán bảo vệ rừng theo các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quyết định phê duyệt; đồng thời phối hợp tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khoản nợ tiền khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định.

         b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện rà soát, sắp xếp cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị không còn sử dụng, tham mưu việc điều chuyển, bố trí trụ sở làm việc cho các Hạt Kiểm lâm có nhu cầu thiết thực.

        Trên cơ sở kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận để các cơ quan biết, triển khai thực hiện./.

                                                                     

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?