Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng vào 18/01/2022

          Ngày 07/01/2021, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự cuộc họp có đ/c Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; các đ/c trong BCH Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc.

(Quang cảnh hội nghị)

          Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến tham gia của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm. Đ/c Bùi Vy Khánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở kết luận như sau:

          Trong năm qua, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến việc làm và đời sống của đoàn viên công đoàn.  Nhưng với sự lãnh đạo của Cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm đã lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CCVCLĐ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động đoàn viên công đoàn học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy phong trào đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác của mình; đoàn viên có đạo đức, lối sống lành mạnh; chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực;

 2. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/12/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 31-QĐ/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi;

3. Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, gắn với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

4. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng đơn vị cùng cấp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham mưu thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai các quy định về nghĩa vụ, quyền lợi của CCVCLĐ;

5. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ hưởng ứng tham gia đóng góp các quỹ từ thiện xã hội do Công đoàn và các cấp phát động; kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm…; tạo điều kiện cho đoàn viên, CCVCLĐ được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ từng bước chuẩn hoá đáp ứng yêu cầu theo Đề án vị trí việc làm;

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn, việc quản lý thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng tài sản Công đoàn và thực hiện nộp kinh phí công đoàn cho cấp trên kịp thời đúng thời gian quy định để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đề nghị khen thưởng trong năm;

7. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ;

8. Thực hiện tổng kết báo cáo công tác hoạt động Công đoàn năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng thời thực hiện chấm điểm xếp loại tổ chức Công đoàn và xét đề nghị khen thưởng năm 2022 theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh;

9. Trong năm 2022, tuỳ tình hình dịch bệnh Covid-19, Công đoàn cơ sở xem xét tổ chức tham quan du lịch cho đoàn viên công đoàn nhân ngày 08/3 trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh./.

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?