Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi - Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013-2022) trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Đăng vào 15/08/2022

         Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kịp thời và đạt kết quả tốt, trong 10 năm qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc quán triệt, triển khai đồng thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các Luật, văn bản dưới Luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan cũng như các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên trong lĩnh vực Lâm nghiệp đến toàn thể công chức, viên chức trong lực lượng Kiểm lâm cũng như cho các tầng lớp Nhân dân, các đối tượng đặc thù tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người dân sống ven rừng, gần rừng, ... hiểu và chấp hành pháp luật về lâm nghiệp được đảm bảo theo quy định pháp luật.  

(Chi cục Kiểm lâm tuyên truyền tại huyện Bình Sơn)

         Theo đó; Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 309.867 đợt họp dân/17.493.288 lượt người tham dự; tuyên truyền lưu động bằng ô tô 67.519 đợt; phối hợp với Đài phát thanh các huyện, thị xã tổ chức 320.970 lượt phát thanh; tuyên truyền trực tiếp cho 132.365 Chủ rừng; cấp phát 2.004.893 tờ rơi; cấp phát 45 đĩa băng đĩa tuyên truyền bằng các thứ tiếng Kinh, Co và Hre cho các Hạt Kiểm lâm; treo pa nô, áp pích; bảng trực quan; tổ chức sân khấu hoá “Chung tay bảo vệ rừng” tại các xã trên địa bàn huyện Ba Tơ; thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra; đã tổ chức tuyên truyền diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, xã được 8.642 đợt/205.758 lượt người tham gia đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 2.765.327 người và lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền khác. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu hơn về pháp luật và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật.

(Tuyên truyền bảo vệ rừng)

         Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Chi cục Kiểm lâm xác định cần phải: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt bằng hình thức tuyên truyền miệng; áp dụng một cách có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể công chức, viên chức Kiểm lâm để mỗi công chức, viên chức Kiểm lâm là một tuyên truyền viên tại cơ sở hoạt động hiệu quả./.

Nguyễn Thị Thùy Trang - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?