Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Sơn Tây

Đăng vào 24/08/2022
Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Sơn Tây. Nhờ có tiền DVMTR, người nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống; đơn vị chủ rừng có nguồn tái đầu tư cho phát triển rừng, phát triển hạ tầng.

        Chính sách chi trả DVMTR giúp nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng và hộ nhận khoán rừng từng bước được nâng cao. Cơ bản người dân đã có ý thức hơn trong thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên cơ sở hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình. Qua đó giúp giảm đáng kể tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Sơn Tây nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung về cả số vụ và mức độ thiệt hại. Nhờ có tiền DVMTR, người nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống, yên tâm gắn bó với rừng.

        Bên cạnh đó, về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội thì chính sách chi trả DVMTR đã tạo động lực cho các bên liên quan tham gia bảo vệ phát triển rừng. Thông qua chính sách, đã tạo ra mối liên kết mang tính bền vững giữa người sử dụng và người cung ứng DVMTR. Các chủ rừng, người bảo vệ rừng hiểu được giá trị DVMTR, thấy được trách nhiệm và quyền lợi của việc cung ứng dịch vụ giúp cho người dân yên tâm gắn bó với rừng.Trong năm 2021, tổng số chủ rừng và diện tích rừng được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây cụ thể như sau:

        * Đối với rừng phòng hộ do Trạm QLBVR Sơn Tây thực hiện: Diện tích: 3.241,87ha thuộc 04 lưu vực thủy điện gồm: Đăkđrinh, Huy Măng, Sơn Trà 1 và thủy điện Sơn Tây với tổng số tiền là 1.694.018.181 đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu không trăm không trăm mười tám nghìn một trăm tám mươi mốt đồng), trong đó:

        + Lưu vực thủy điện Đăkđrinh: 1.277,43ha/79hộ. (gồm xã Sơn Bua: 489,06ha/28hộ; Sơn Liên: 35,36ha/02hộ; Sơn Dung: 47,8ha/05hộ; Sơn Long: 705,21ha/44hộ) với tổng số tiền được chi trả là 559,777,680 đồng.

         + Lưu vực thủy điện Huy Măng: 626,73ha/25hộ (xã Sơn Dung: 535, 62ha/20hộ; Sơn Long: 91,47ha/05hộ) với tổng số tiền được chi trả là 242,200,742 đồng.

        + Lưu vực thủy điện Sơn Tây: 2.881,90ha/146 hộ (xã Sơn Bua: 1774,36 ha/84hộ; Sơn Mùa: 702,57ha/35hộ; Sơn Dung: 24,19ha/02hộ; Sơn Tân: 16,82 ha/01hộ; Sơn Liên: 363,96ha/24hộ) với tổng số tiền được chi trả là 596,038,039 đồng.

           + Lưu vực thủy điện Sơn Trà 1: 1.337,71ha/57 hộ (gồm các xã Sơn Long: 789,85ha/35 hộ, xã Sơn Lập 547,86ha/ 22 hộ) với tổng số tiền được chi trả là  296,001,720  đồng.

        * Đối với rừng tự nhiên sản xuất do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm và UBND các xã thực hiện: Chương trình dịch vụ môi trường rừng của các lưu vực thủy điện trên địa bàn huyện là 1.059,61ha/ 04 lưu vực thủy điện gồm thủy điện Đắk Rinh, thủy điện Huy Măng, thủy điện Sơn Trà I và thủy điện Sơn Tây; trong đó: 17 cộng đồng/722,67ha với tổng số tiền được chi trả là 359,197,134 ngàn đồng; hộ gia đình là 170 hộ/336,94ha với tổng số tiền được chi trả là 191,297,292 ngàn đồng.Theo đó, việc chi trả tiền DVMTR đã trực tiếp giúp nhiều chủ rừng có kinh phí để triển khai công tác bảo vệ rừng; các chủ rừng và các hộ nhận khoán rừng có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và hộ nhận khoán bảo vệ rừng cũng được hưởng toàn bộ tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả. Việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR vì vậy về cơ bản đã có những tác động tích cực đến công tác quản lý và bảo vệ rừng ở các khu vực, địa phương có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây.

        Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình nhận khoán và bảo vệ rừng, một số thôn bản đã họp bàn thống nhất sử dụng nguồn tiền DVMTR để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội phục vụ lợi ích chung của thôn như: Làm mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng, tu sửa bảng biển tuyên truyền công tác QLBVR, làm mới công trình nhà văn hóa, trụ sở thôn, điểm trường. Tiền DVMTR mua cây giống trồng rừng; mua con giống như heo, bò… và giúp cho người dân vay vốn hỗ trợ sản sản xuất phát triển kinh tế. Có thể nhận thấy, chính sách chi trả DVMTR không những giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ, PCCCR, mà còn góp phần tạo sinh kế, giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó với nghề rừng.

        Từ những kết quả thực tiễn đã minh chứng cho thấy, cùng với các nguồn thu nhập khác từ rừng, tiền DVMTR đã góp phần tạo công ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân gắn bó với rừng. Chính sách chi trả DVMTR có tác động rất lớn trong việc cải thiện đời sống của người dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng, từ đó giúp ổn định an ninh, chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sơn Tây./.

        Một số hình ảnh hoạt động:

(Làm thủ tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân)

(Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân)

Lâm Đạo Hiền - Trịnh Thiều (CCKL - HKL Sơn Tây)

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?