Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 26/12/2022

       Để công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật, góp phần đạt được mục tiêu đề ra theo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, địa bàn quản lý các Sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp về công tác quản lý giống với các nội dung như sau:

       1. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp trên địa bàn quản lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, cây giống xuất vườn phải bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

       2. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp và các quy định pháp luật về quản lý giống đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn.

(Hoạt động kiểm tra công tác giống cây trồng lâm nghiệp)

       3. Tiếp tục khuyến khích các chủ nguồn giống khai thác các nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quý, hiếm, cây đặc sản, cây bản địa đã được công nhận; Đồng thời, khuyến khích, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh các hoạt động tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây trồng lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh nhằm đầu tư phát triển lâm nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

       4. Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giống cây lâm nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu về giống cây lâm nghiệp theo quy định.

       5. Kiểm tra, đôn đốc các chủ nguồn giống, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tuân thủ đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được nghiên cứu, chọn, tạo, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phải công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp do mình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia.

       Với những giải pháp về công tác quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã, đang và sẽ triển khai thực hiện như trên, việc nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất trong thời gian tới sẽ hứa hẹn đạt nhiều kết quả tốt, góp phần đạt được mục tiêu Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đề ra./. 

Nguyễn Thị Kim Phi - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?