Về việc triển khai Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 17/01/2023

       Thực hiện Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

       Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, có hiệu lực từ ngày 27/12/2022. 

       Đề nghị các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cập nhật để triển khai thực hiện, áp dụng theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Nguyễn Thị Kim Phi - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?