Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 55/CCKL-BVR 10/02/2020 Về việc tổng hợp, đồng bộ số liệu diễn biến rừng năm 2019
2 39/BC-CCKL 03/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện rà soát, sắp xếp và chấm dứt viên chức Kiểm lâm theo Công văn số 106/UBND-NC ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh
3 894/QĐ-SNNPTNT-HĐSK 27/12/2019 Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2019 cho các sáng kiến, giải pháp công tác của các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4 25/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Thông tư quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
5 833/QĐ-SNNPTNT 03/12/2019 Quyết định về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
6 832/CCKL-TC 02/12/2019 Về việc rà soát, thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho công chức, viên chức trong năm 2020
7 798/TTr-CCKL 15/11/2019 Tờ trình về việc đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến
8 770/CCKL-BVR 08/11/2019 Về việc triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES
9 102/QĐ-CCKL 07/11/2019 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
10 15/2019/TT-BNNPTNT 30/10/2019 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh