Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
41 139/VP-NNTN 29/01/2019 Về việc truy cập và triển khai thực hiện Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
42 01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
43 02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
44 01/NĐ-CP 01/01/2019 Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
45 1011/CCKL-BVr 20/12/2018 V/v cung cấp số liệu về hoạt động bảo vệ phát triển rừng
46 28/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững
47 30/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
48 31/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng
49 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng