Trang Chủ » THÔNG BÁO MỚI » Công văn số 6461/UBND-NNTN ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện thông tư của bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ

Công văn số 6461/UBND-NNTN ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện thông tư của bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ

Chi tiết xem: tại đây