Trang Chủ » Danh mục » PHÁT TRIỂN RỪNG » Phân khai kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2016

Phân khai kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2016

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 02 Quyết định phân khai kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kế hoạch năm 2016.

Kinh phí đợt 1 năm 2016 tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 với tổng kinh phí 21.288,152 triệu đồng từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, phân khai dự toán kinh phí  kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016,  phần ngân sách tỉnh chi trả là 7.640,152 triệu đồng. Kinh phí dồn điền đổi thửa 13.648 triệu đồng.

que

Kinh phí đợt 2 năm 2016 theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 với tổng kinh phí 10.934 triệu đồng từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, để  thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là 9.725 triệu đồng, bao gồm: kinh phí phân khai trong lĩnh vực lâm nghiệp dành cho Dự án điều tra, xây dựng, bảo tồn và phát triển nguồn giống cây bản địa: Lim xanh, Dầu rái, Chò chỉ, Quế… là 1.000 triệu đồng.

Công tác kiểm kê rừng, bảo tồn và phát triển nguồn giống bản địa: Lim xanh, Chò chỉ, Quế … là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lâm nghiệp trong năm 2016, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

Trần Dũng – Thế Anh