Trang Chủ » VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 402/QĐ-SNNPTNT ngày 02/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chi tiết xem:tại đây

Chi tiết »